Make your own free website on Tripod.com

Revelation 1:1

Zezì-Kri edecheekeè ayìi ghàgîîda agöölà sìi dii enîhtå'è yìi dek'eèhtå'è hôt'e. Dàgode ha sìi weghô Nöhtsî-Gotà dii godiì Zezì ghàîæô, edecheekeè gots'ö hadi ha t'à. Dii godiì wecheekeè hazhôö gik'èezô ha t'à, Zezi edeyak'et'îï degai John ts'ö ayîïlà.

The revelation of Jesus Christ, which God gave him to show his servants what must soon take place. He made it known by sending his angel to his servant John,

Revelation 1:2

John t'asìi hazhôö yaæî sìi yeghô gode. Nöhtsî weyatiì eyits'ô Zezì dàyehdi sìi yeghô gode.

who testifies to everything he saw ---that is, the word of God and the testimony of Jesus Christ.

Revelation 1:3

Dii godiì nadâä dàgode ha sìi weghô hôt'e. Amèe dii godiì k'eyahti sìi wexè sìghà hôt'e. Eyits'ô amèe yiìkw'o xè wegha ehkw'i-ahodi sìi wexè sìghà hôt'e, dàgode ha sìi höt'ah wets'ö hawe ne t'à.

Blessed is the one who reads the words of this prophecy, and blessed are those who hear it and take to heart what is written in it, because the time is near.


Acts Volume 1

Jesus Ascends To Heaven

Acts 1:1

Seàgîâ Theophilus, îdìi enîhtå'è nets'ö ahåàa sìi dànì Zezì eghàlaîdàa eyits'ô dànì dô hoghàgoèhtô hazhôö wek'e dek'enìehtå'è îlè.

Acts 1:2

Eyits'ô yak'e ts'ö newiìtî gots'ö, edechekeèdeè nàgòhtsïî sìi ayìi dàgele ha sìi Yedàye Nezî wedahxà gots'ö hadi.

Acts 1:3

Daîæàa eyits'ô eåaîwo tå'àxôô wechekeè giaæîï adìdlà, eyits'ô eniìya åô godaà hòèhtsî t'à îåaà eda hôt'e gik'èezhô. Dîènô dzêë ts'ö wecheekeè giaæî eyits'ô Nöhtsî wenàowoò k'ëë hòæô ghô gots'ö gôîde.

Acts 1:4

Ekiìyeè k'e goxè shèetî kò hagòhdi, ‘‘Köta Jerusalem gots'ôö kàahdè-le. Jô nàahæî. Setà t'asìi nezî naxits'ö ayele ha di sìi danàahæî. Eyi weghô naxits'ö goihde îlè.

Acts 1:5

John Baptist ti t'à dô k'ètaîdzô îlè, hanìkò whaà-le-t'iì Yedàye Nezî t'à naxik'ètaìdzî ha,’’ gòhdi.

Acts 1:6

Wecheekeè hazhôö åäâ geèhkw'e kò Zezì dageehke, ‘‘Gots'ö K'àowo, asïï diì-tiì Israel got'îï edenè ts'ö k'agedè agîîle ha?’’ giìhdi.

Acts 1:7

Zezì gots'ö hadi, ‘‘Ayìi sadzeè eyits'o ayìi dzêë k’e Setà ededahxà t'asìi hayele ha sìi naxî wek'èahzhô-le kò.’’

Acts 1:8

Hanìkò Yedàye Nezî naxik'è ajà nîdè wedahxà nàahtso anaxele ha hôt'e. Köta Jerusalem, Judea nèk'e eyits'ô Samaria nèk'e hazhôö seghô dô xè goahdo ha, dii nèk'e welô gots'ö segha goahde ha hôt'e.

Acts 1:9

Hadi tå'àxôô wechekeè gidaà îdòo ts'ö newiìtî. K'o æïî ajà ts'ö gighàeda.

Acts 1:10

Îdòo newiìtî t'à hotiì yat'a ts'ö k'egeet'ïî kò xôtsaa dô nàke æeh degoo yìi geèhkw'e gogà nàåeewo.

Acts 1:11

Gots'ö hagedi, ‘‘Galilee got'îï, ayìiha îdòo yat'a ts'ö k'eaht'ï? Zezì naxits'ôö yak'e ts'ö newiìtî sìi, eyi xèht'e yak'e gots'ô jô ts’ô anade ha hôt'e,’’ gògedi.

 

 


GIF chart of Dene Characters

Text Chart Of Dene Characters

Character name

Basic

High

Low

Nasal

hiNasal

loNasal

UPPER CASE SHWA

Ÿ

†

 

‰

 

lower case shwa

ÿ

‡

 

 

UPPER CASE SHWA (North Slavey)

Œ

    

lower case shwa (North Slavey)

œ

£

    

UPPER CASE A

A

Á

À

Â

Ã

Ä

lower case a

a

á

à

â

ã

ä

UPPER CASE E

E

É

È

Ê

Ç

Ë

lower case e

e

é

è

ê

ç

ë

UPPER CASE I

I

Í

Ì

Î

Ñ

Ï

lower case i

i

í

ì

î

ñ

ï

UPPER CASE O

O

Ó

Ò

Ô

Õ

Ö

lower case o

o

ó

ò

ô

õ

ö

UPPER CASE U

U

Ú

Ù

Û

Ø

Ü

lower case u

u

ú

ù

û

ø

ü

VOICELESS L UPPER CASE

Å

     

Voiceless L lower case

å

     

GLOTTAL STOP UPPER CASE

Æ

     

Glottal stop lower case

æ